0

0

+421 911 234 281 Po - Pia 8:00 - 18:00

Obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky

 

Názov spoločnosti: High Performance Shop s.r.o.

Adresa: Rulandská 12, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Tel.č.: +421 911 234 281

Email: info@pkb-racing.sk

IČO: 50 695 991

DIČ: 2120431379

IČ DPH: SK2120431379

 

1. Základné ustanovenia 

 

1.1. Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len ako „VOP“) spoločnosti High Performance Shop s.r.o. platné pri predaji tovaru na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo pri elektronickom obchode realizovanom prostredníctvom internetovej stránky www.pkb-racing.sk (ďalej len „e-shop“).

 

1.2. Predávajúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie spoločnosť High Performance Shop s.r.o., so sídlom Rulandská 12, 902 01 Pezinok, IČO: 50 695 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 117217/B (ďalej len ako „High Performance Shop“ alebo „Predávajúci“).

 

1.3. Kupujúcim sa v zmysle týchto VOP rozumie fyzická osoba v postavení sprostredkovateľa, fyzická osoba podnikateľa alebo podnikateľ.

1.3.1. Spotrebiteľom sa v zmysle § 52 ods. 4 zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka rozumie fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.

1.3.1.1. Fyzické osoby podnikatelia a podnikatelia (Podnikateľ ) sú:

1.3.1.2. Osoby podnikajúce na základe živnostenského oprávnenia

1.3.1.3. Osoby zapísané v Obchodnom registri

1.3.1.4. Osoba, ktorá podniká na základe iného než živnostenského oprávnenia podľa osobitných predpisov

1.3.1.5. Osoba, ktorá vykonáva poľnohospodársku výrobu a je zapísaná do evidencie podľa osobitného predpisu

Ak osoba pri vytvorení objednávky použila svoje identifikačné číslo (IČO), berie na vedomie, že pre účely zmluvného vzťahu s Predávajúcim je považovaná za podnikateľa a platia pre neho pravidlá uvedené vo VOP pre podnikateľov.

Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho – podnikateľa výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 513/1991 Zb., Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov a súvisiacimi predpismi.

 

1.4. Kúpnou zmluvou sa v zmysle týchto VOP rozumie kúpna zmluvy uzatvorená na základe objednávky Kupujúceho a potvrdenia objednávky Predávajúceho prostredníctvom e-shopu.

 

1.5. Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci pred odoslaním objednávky zaškrtnutím polička vyjadruje svoj súhlas s tým, že tieto Všeobecné obchodné podmienky sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy uzavreté medzi Predávajúcim a Kupujúcim prostredníctvom internetovej stránky Predávajúceho a na všetky vzťahy, ktoré vzniknú medzi Predávajúcim a Kupujúcim pri plnení práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy.

 

1.6. Tieto VOP sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že predávajúci a kupujúci uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.

 

1.7. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré sú Spotrebiteľom pri kúpe tovaru neupravené týmito VOP sa spravujú najmä zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskym zákonníkom, zákonom č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov, zákonom č. 102/2004 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov a zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode. Právne vzťahy medzi Predávajúcim a kupujúcim, ktorý je Podnikateľom pri kúpe tovaru neupravené týmito VOP sa spravujú najmä zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodným zákonníkom v znení neskorších predpisov. Tejto osobe neprináležia práva spotrebiteľa podľa platných právnych predpisov. Zodpovednosť za vady tovaru a vzájomné vzťahy predávajúceho a kupujúceho, ktorý nie je spotrebiteľ sa v tomto prípade riadia ustanoveniami Obchodného zákonníka.

 

1.8. Akékoľvek komunikácia súvisiaca s uzatvorením zmluvy, uzatvorenie zmluvy  alebo komunikácia súvisiaca s výkonom práv a povinnosti vyplývajúcich zo zmluvy prebieha výlučne v slovenskom jazyku.

 

1.9. Na e-shope môžu nakupovať len osoby staršie ako 16 rokov.

 

2. Kontaktné údaje predávajúceho

Email:             info@pkb-racing.sk

Telefón:          +421 911 234 281

Adresa:           Rulandská 12, 902 01 Pezinok

 

Číslo účtu pre bezhotovostné platby:

Banka:           Slovenská sporiteľňa, a.s.

IBAN:             SK36 0900 0000 0051 2576 3274

 

3. Uzatvorenie zmluvy

3.1. Ponuka tovaru. Ponukou tovaru sa rozumie súhrn výrobkov ponúkaných Predávajúcim prostredníctvom e-shopu. Predávajúci si vyhradzuje právo limitovať počet kusov objednaného tovaru v jednej objednávke.

 

3.2. Zoznam tovaru v e-shope je katalógom bežne dodávaného tovaru a Predávajúci nezaručuje okamžitú dostupnosť všetkých uvedených tovarov. Dostupnosť tovaru bude Kupujúcemu potvrdená na základe objednávky Kupujúceho.

 

3.3. Objednávka. Kupujúci vykoná objednávku kliknutím na tlačidlo „objednávka s povinnosťou platby“. Takáto objednávka sa považuje za záväzná návrh na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany Kupujúceho. Objednávkou zároveň súhlasíte, aby v prípade riadneho uzatvorenia zmluvy bola zrealizovaná platba na účet Predávajúceho. Takto uskutočnená objednávka však ešte vyžaduje potvrdenie zo strany predávajúceho. Ku vzniku kúpnej zmluvy a vzniku nároku na dodanie a zaplatenie tovaru dochádza až prijatím Objednávky zo strany Kupujúceho.

 

3.4. Kupujúci zaregistrovaný v e-shope môže pri realizácii Objednávky využiť svoje konto s možnosťou automatického vyplnenia osobných údajov, kontaktných údajov a dodacej adresy. V prípade, ak Kupujúci nemá vytvorené konto ani si ho neželá vytvoriť, bude pri Objednávke vyzvaný na vyplnenie osobných údajov, kontaktných údajov a dodacej adresy.

 

3.5. Akceptácia. Objednávka tovaru je prijatá, ak Predávajúci potvrdí prijatie objednávky zaslaním e-mailovej správy na emailovú adresu uvedenú Kupujúcim v objednávke. Faktúra bude zákazníkovi dodaná v elektronickej podobe po doručení tovaru. Akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii tovaru, údaje o kúpnej cene, dodacej lehote, mieste dodania, údaje o preprave tovaru vrátane ceny prepravy, údaje o Predávajúcom a údaje o Kupujúcom, prípadne ďalšie potrebné údaje ako aj znenie VOP, ktoré je platné a účinné v čase vytvorenia objednávky a formulár na odstúpenie od zmluvy.

 

3.6. Oznámenie o prijatí objednávky. Automaticky zasielané Oznámenie o prijatí objednávky zaslané na emailovú adresu Kupujúceho ihneď po zrealizovaní Objednávky, sa nepovažuje za záväznú Akceptáciu objednávky podľa bodu 3.5 VOP; toto Oznámenie má len informatívny charakter za účelom upovedomenia kupujúceho o obdržaní jeho objednávky.

 

3.7. Zvýšenie ceny. V Prípade, ak Predávajúci zistí, že objednaný tovar má vyššiu cenu ako je cena uvedená v e-shope, má povinnosť vyžiadať si od Kupujúceho súhlas so zmenou ceny podľa aktuálneho cenníka pred potvrdením objednávky. Kupujúci má právo takýto súhlas neudeliť. V prípade udelenia súhlasu zo strany Kupujúceho so zvýšením ceny  a následným Akceptovaním objednávky zo strany Predávajúceho sa zmluvný vzťah považuje za uzavretý.

 

3.8. Zrušenie objednávky. Pokiaľ nebude Kupujúcemu v lehote 5 pracovných dní odo dňa objednania tovaru doručený email s Akceptáciou objednávky ani informácia o tom, že vybavenie objednávok sa oneskorí z dôvodu mimoriadnych okolností, Objednávka sa považuje za zrušenú. Pri zrušení objednávky budú Kupujúcemu vrátené všetky finančné prostriedky vynaložené v súvislosti s Objednávkou, t.j. kúpna cena a náklady na prepravu tovaru. Finančné prostriedky budú vrátené najneskôr v lehote 14 dní odo dňa zrušenia Objednávky na účet, z ktorého bola platba zrealizovaná.

 

4. Právo kupujúceho – spotrebiteľa na odstúpenie od zmluvy

4.1. Kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru, pričom táto lehota sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané Predávajúcemu najneskôr v posledný deň lehoty. Tovar sa považuje za prevzatý Kupujúcim momentom, keď Kupujúci alebo ním určená tretia osoba, s výnimkou dopravcu, prevezme všetky časti objednaného tovaru alebo ak sa:

4.1.1. viaceré tovary objednané Kupujúcim v jednej objednávke dodávajú oddelene, okamihom prevzatia tovaru, ktorý bol dodaný ako posledný,

4.1.2. dodáva tovar pozostávajúci z viacerých dielov alebo kusov, okamihom prevzatia posledného dielu alebo posledného kusa,

4.1.3. tovar dodáva opakovane počas vymedzeného obdobia, okamihom prevzatia prvého dodaného tovaru.

 

4.2. Na účely uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy nás musíte o svojom odstúpení od zmluvy informovať na adrese:

High Performance Shop s.r.o.
Rulandská 12,
902 01 Pezinok,
Slovenská republika

formou jednoznačne formulovaného vyhlásenia vyjadrujúceho vôľu odstúpiť od zmluvy (napríklad listom zaslaným prostredníctvom prevádzkovateľa poštovných služieb, faxom alebo e-mailom). Môžete použiť priložený vzorový formulár pre odstúpenie od zmluvy.

 

4.3. Následky odstúpenia od zmluvy. V prípade odstúpenia od zmluvy sa kúpna zmluva od počiatku ruší.

 

4.4. Odstúpenie od zmluvy môžete realizovať prostredníctvom formulára, ktorý tvorí Prílohu 1 týchto VOP alebo vlastného formátu vyhlásenia. Tovar je nevyhnutné bezodkladne, najneskôr v lehote do14 dní odo dňa Odstúpenia, vrátiť Predávajúcemu a to buď zaslaním alebo odovzdaním na adrese Predávajúceho.

 

4.5. Tovar bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho, zašlite spať alebo ho odovzdajte na vyššie uvedenej adrese. Lehota sa považuje za zachovanú, pokiaľ nám odošlete tovar spať pred uplynutím 14 dní. Náklady spojené s vrátením tovaru znáša Kupujúci.

 

4.6. Kupujúci má právo po prevzatí tovaru v rámci lehoty na odstúpenie tovar rozbaliť a odskúšať spôsobom primeraným tomu, aby zistil vlastnosti a funkčnosť tovaru. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu len za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Pokiaľ sa jedná o spotrebný tovar (napr. motorové oleje.) je možné od zmluvy odstúpiť, iba v prípade, ak Kupujúci dodá tovar nepoškodený a nepoužitý v neporušenom originálnom balení.

 

4.7. Vrátený tovar nesmie byť poškodený a musí byť zaslaný predávajúcemu s kompletným príslušenstvom, dokumentáciou a v prípade ak je to možné v originálnom balení.

 

4.8. Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr v lehote do 14 dní odo dňa doručenia odstúpenia Kupujúceho vráti Kupujúcemu platby, ktoré s odstúpením od zmluvy súvisia a ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravu, dodanie a poštovné a iných nákladov a poplatkov. Predávajúci vráti Kupujúcemu platbu na účet z ktorého bola realizovaná, ak sa nedohodnú inak. Náklady na dopravu, dodanie a poštovné však predávajúci zákazníkovi hradí len v rozsahu najlacnejšieho bežného spôsobu doručenia, ktorý je ponúkaný predávajúcim, bez ohľadu na to, aký spôsob doručenia si zvolil kupujúci. Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platbu skôr, ako mu je doručený tovar.

 

4.9. Nemožnosť odstúpenia od zmluvy. Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho.

 

4.9. Právo predávajúceho. Predávajúci má právo odstúpiť od zmluvy z dôvodu, že došlo k takým závažným zmenám okolností, ktoré znemožnili splnenie povinností predávajúceho vyplývajúcich zo zmluvy. Predávajúci je ďalej oprávnený od zmluvy odstúpiť z dôvodov tzv. vyššej moci, ako aj v prípade, ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od predávajúceho spravodlivo požadovať, nie je predávajúci schopný dodať tovar kupujúcemu v lehote určenej týmito VOP alebo zmluvou.

 

5. Kúpna cena

5.1. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu tovaru dohodnutú v kúpnej zmluve alebo podľa cenníka predávajúceho platného v čase uzatvorenia kúpnej zmluvy vrátane nákladov na doručenie tovaru (ďalej len „Kúpna cena").

 

5.2. Ceny uvedené v e-shope sú aktuálne a platné. Ceny sú konečné, tzn. vrátane DPH, príp. všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí spotrebiteľ pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu a pod. Konečná cena bude pozostávať z ceny objednaného tovaru a prepravných nákladov (t. j. náklady na dopravu, dodanie, poštovné). Presná výška poštovného je vždy uvedená v nákupnom košíku.

 

5.3. Všetky ceny uvedené u jednotlivých produktov sú zmluvné, s výnimkou prípadov, kedy nastane zverejnenie chybnej ceny, najmä ale nie len v prípadoch ak je cena na prvý pohľad nesprávna, prípadne je zrejmé, že v uvedenej sume chýbajú číslice. Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, keď Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú chybne alebo omylom v dôsledku chyby najmä interného informačného systému, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo kupujúci obdržal e-mail akceptujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.

 

5.4. Kupujúci je povinný zaplatiť predávajúcemu kúpnu cenu riadne a včas, najneskôr pri prevzatí tovaru. Po dodávke tovaru je predávajúci povinný vystaviť a zaslať kupujúcemu faktúru s náležitosťami daňového dokladu.

 

5.5. Všetky akcie zverejnené v e-shope sú platné do vypredania zásob, ak nie je pri konkrétnom tovare uvedené inak.

 

6. Dodanie tovaru a platobné podmienky

6.1. Kúpna cena za tovar vrátane prepravných nákladov bude kupujúcim uhradená jedným z nasledujúcich spôsobov:

6.1.1. dobierkou pri prevzatí tovaru;

6.1.2. prevodom vopred na účet;

6.1.3. on-line platbou kartou cez platobnú bránu ComGate Payments, a.s.

Poskytovateľ platobnej brány:

ComGate Payments, a.s.
Gočárova třída 1754 / 48b, Hradec Králové
E-mail: platby-podpora@comgate.cz
Tel: +420 228 224 267

6.2. V zásielke s objednaným tovarom bude priložená faktúra (daňový doklad), ktorá zároveň slúži ako dodací a záručný list. V niektorých prípadoch nie je možné faktúru priložiť k tovaru preto bude faktúra zaslaná elektronicky, e-mailom.

 

6.3. Prevod na účet. V prípade, ak si Kupujúci zvolí formu platby prevodom vopred na účet, budú mu na ním zadanú e-mailovú adresu zaslané pokyny k úhrade platby. Za deň uhradenia kúpnej ceny sa považuje deň pripísania finančných prostriedkov na účet Predávajúceho. Pri platbe vopred prevodom na účet, môže byť termín dodania ovplyvnený termínom uhradenia platby. Je nutné, aby bola čiastka pripísaná na náš účet najneskôr do piatich pracovných dní po potvrdení objednávky v opačnom prípade je možné považovať objednávku za zrušenú.

 

6.4. Platba kartou. Objednávka sa pri platbe kartou cez internet uhradí prostredníctvom platobnej brány ComGate Payments, a.s. po dokončení transakcie. Po pripísaní platby na náš účet, obdržíte na ten istý email daňový doklad. Tento úkon vykonáva náš automatizovaný systém vždy ten istý deň.

 

6.5. Dodanie tovaru. Predávajúci sa zaväzuje dodať objednaný tovar spôsobom zvoleným Kupujúcim v Objednávke, zabalený tak, aby minimalizoval riziko vzniku poškodenia počas prepravy a podľa povahy tovaru dodať všetku dokumentáciu potrebnú k jeho správnemu používaniu a ošetrovaniu.

 

6.6. Dodanie tovaru sa uskutočňuje prostredníctvom využitia kuriérskych služieb ak nie je medzi Predávajúcim a Kupujúcim dohodnuté inak.

 

6.7. Prevzatie tovaru. Kupujúci je povinný prevziať tovar v mieste, ktoré je v Akceptácii objednávky uvedené ako miesto dodania tovaru, ak nie je medzi stranami dohodnuté inak. V prípade, ak Kupujúci bez predchádzajúceho písomného odstúpenia od zmluvy, tovar neprevezme do 5 pracovných dní odo dňa kedy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, vzniká Predávajúcemu nárok na uplatnenie náhrady za vzniknutú škodu vo výške skutočných nákladov na pokus o neúspešné doručenie objednávky. Po uplynutí 5 pracovných dní odo dňa kedy bol Kupujúci povinný tovar prevziať, je Predávajúci oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy a predať tovar tretej osobe.

 

6.8. Kupujúci je povinný prevziať tovar osobne, alebo zabezpečiť prevzatie tovaru osobou splnomocnenou Kupujúcim. Ak bude potrebné dodávku tovaru opakovať z dôvodu neprítomnosti Kupujúceho v mieste dodania tovaru, všetky náklady s tým vzniknuté hradí Kupujúci.

 

6.9. Kupujúci je oprávnený skontrolovať zásielku, tovar, jeho obal a kompletnosť dodanej zásielky ihneď po jej doručení. V prípade doručenia zásielky prepravnou spoločnosťou, ktorá je nekompletná alebo javí známky poškodenia odporúčame Kupujúcemu tovar neprevziať, prípadne riešiť vadu dodanej zásielky priamo s pracovníkom prepravnej spoločnosti.

 

6.10. Protokol o dodaní poškodeného tovaru. V prípade, ak je Kupujúcemu dodaný neúplný alebo poškodený tovar je Kupujúci povinný so zástupcom Predávajúceho alebo so zamestnancom prepravnej spoločnosti spísať Protokol o dodaní nekompletného alebo poškodeného tovaru. Neskoršie reklamácie tohto druhu bude možné uznať len ak Kupujúci preukáže, že reklamované vady mal tovar už v čase jeho prevzatia.

 

7. Nadobudnutie vlastníctva a prechod nebezpečenstva škody na tovare

7.1. Dodanie tovaru je uskutočnené jeho odovzdaním Kupujúcemu alebo odovzdaním tovaru na prepravu prepravnej spoločnosti. Vlastnícke právo k dodanému tovaru prechádza na Kupujúceho v okamihu úplného zaplatenia kúpnej ceny za tovar. V prípade, ak Kupujúci zaplatí za objednaný tovar celú sumu kúpnej ceny pred dodaním tovaru, prechádza na Kupujúceho vlastníckeho právo k tovaru prevzatím tovaru na dohodnutom mieste.

 

7.2. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na Kupujúceho prevzatím tovaru, alebo ak tak neurobí v dohodnutom čase, momentom keď mu Predávajúci umožnil nakladať s tovarom a Kupujúci tovar neprevzal.

 

8. Akosť tovaru a nároky vyplývajúce z vád tovaru

8.1. Zobrazenie tovaru v e-shope na internetovej stránke Predávajúceho je len ilustračné. Skutočný vzhľad tovaru dodaného Predávajúcim nemusí vždy zodpovedať vyobrazeniu tovaru ponúkanému v e-shope na internetovej stránke Predávajúceho. Najmä po obnove sortimentu tovaru zo strany výrobcu sa môžu vyskytnúť zmeny vo vzhľade a úprave výrobku. Kupujúci nie je oprávnený uplatňovať prípadné nároky z vád tovaru, pokiaľ sú také zmeny primerané.

 

8.2. Tovar má vadu, ak nemá dojednané vlastnosti, ak bol Kupujúcemu dodaný iný tovar alebo ak je vada v dokladoch nevyhnutných pre užívanie veci. Právo Kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má vec pri prechode nebezpečenstva škody na Kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Právo Kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú Predávajúci spôsobil porušením svojej povinností. Predávajúci  taktiež zodpovedá Kupujúcemu za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe (záruka).

 

8.3. V rámci zodpovednosti predávajúceho za vady predaného tovaru má Kupujúci nasledujúce práva:

  • ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. Predávajúci je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť;
  • kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu veci, alebo ak sa vada týka len súčasti veci, výmenu súčasti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže na základe vlastného uváženia namiesto odstránenia vady vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak tým Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti;
  • ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa vec mohla riadne užívať v súlade s jej účelom, má Kupujúci právo na výmenu veci alebo má právo od zmluvy odstúpiť. Tie isté práva prislúchajú kupujúcemu, ak ide o odstrániteľné vady, ak však kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave alebo pre väčší počet vád vec riadne užívať v súlade s jej účelom;
  • ak ide o iné neodstrániteľné vady, má kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny veci;

 

8.4. Práva zo zodpovednosti za vady tovaru, na ktoré sa vzťahuje záručná doba zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe. Pre Kupujúceho – spotrebiteľa je  zákonná záručná doba 24 mesiacov. Ak je na tovare, jeho obale alebo návode k nemu pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty. Pri tovare s minimálnym dátumom trvanlivosti je záručná doba platná do tohto dátumu. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim.

 

8.5. Použitý tovar. Pri použitom tovare, t.j. tovare, ktorý je v e-shope označený ako „použitý“ a pri predaji javí známky bežného opotrebenia platí osobitá záručná doba 12 mesiacov. Ak Kupujúci kúpi tovar, ktorý je zlacnený z dôvodu určitej poruchy alebo vady tovaru a Kupujúci bol s touto poruchou alebo vadou tovaru oboznámený, záruka sa na túto poruchu alebo vadu nevzťahuje.

 

8.6. Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením práv zo zodpovednosti za vady.

 

8.7. Predávajúci nenesie zodpovednosť za opotrebovanie tovaru spôsobené jeho obvyklým užívaním, nevhodným alebo neodborným používaním, nevhodným ošetrovaním, vplyvom poveternostných podmienok, neodbornou manipuláciou, úmyselným poškodením alebo za vady tovaru, na ktoré bol kupujúci upozornený pred uzatvorením kúpnej zmluvy. Pri tovare predávanom za nižšiu cenu nezodpovedá predávajúci za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena. Zodpovednosť Predávajúceho za vady, na ktoré sa vzťahuje záruka za akosť rovnako nevzniká, pokiaľ tieto vady boli spôsobené po prevzatí Kupujúcim vonkajšími vplyvmi, Kupujúcim alebo tretími osobami a nespôsobil ich Predávajúci alebo osoby, s ktorých pomocou predávajúci plnil svoj záväzok.

 

8.7. Pre Kupujúceho – podnikateľa je lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia upravená odlišne.

 

8.8. Ostatné zaručené podmienky na tovar a priebeh reklamačného konania sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

 

9. Náhrada škody

9.1. Kupujúci je povinný dodržať všetky pokyny a inštrukcie uvedené na obale alebo v príbalových letákoch dodaného tovaru. V prípade použitia alebo manipulovania s tovarom v rozpore s týmito pokynmi nenesie Predávajúci žiadnu zodpovednosť za prípadnú spôsobenú škodu.

 

9.2. Náhrada škody v dôsledku porušenia povinností vyplývajúcich zo zmluvného vzťahu sa riadi platnými predpismi Slovenskej republiky.

 

10. Ochrana osobných údajov

10.1. Kompletné pravidlá a podmienky ochrany osobných údajov sa riadia ustanoveniami uverejnenými na tejto stránke.

 

10.2. Predávajúci týmto oznamuje kupujúcemu, že v zmysle čl. 6 ods.1 písm. b) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Nariadenie“), predávajúci ako prevádzkovateľ informačného systému bude v procese uzatvárania kúpnej zmluvy spracúvať osobné údaje Kupujúceho bez jeho súhlasu, nakoľko je spracúvanie osobných údajov Kupujúceho vykonávané Predávajúcim v rámci predzmluvných vzťahov a spracúvanie osobných údajov Kupujúceho je nevyhnutné na plnenie práv a povinností z kúpnej zmluvy, v ktorej vystupuje Kupujúci ako jedna zo zmluvných strán.

 

10.3. Kupujúci môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas, aby Predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje potrebné na zasielanie informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.

 

11. Ostatné

11.1. Recenzie. Predávajúci si vyhradzuje právo nezverejniť na svojej stránke recenzie Kupujúcich alebo iných návštevníkov, ktoré sú nevhodné, nepravdivé, hanlivé, nesúvisia s daným produktom, odkazujú na externé stránky alebo akýmkoľvek iným spôsobom poškodzujú meno našej spoločnosti.

 

11.2. Daňový doklad. V rámci nákupu na e-shope zašle Predávajúci Kupujúcemu doklad o kúpe (faktúru) v elektronickej forme. Vyjadrením súhlasu s týmito obchodnými podmienkami Kupujúci zároveň akceptuje, že mu faktúra bude zaslaná v elektronickej forme. Informácia o recyklačnom poplatku je uvedená vo faktúre Kupujúceho.

 

11.3. Orgán dozoru.

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P.O. BOX č. 5, 820 07 Bratislava

Odbor výkonu dozoru

tel. č. 02/58 27 21 72, 02/58 27 21 04 , fax č. 02/58 27 21 70

 

11.4. Spory. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade riešenia akýchkoľvek sporov súdnou cestou medzi predávajúcim a kupujúcim je daná právomoc súdom Slovenskej republiky.

Kupujúci má právo obrátiť sa na Predávajúceho so žiadosťou o nápravu (emailom na emailovú adresu: info@pkb-racing.sk), ak nie ste spokojný so spôsobom, ktorým bola vybavená jeho reklamácia alebo ak sa domnieva, že Predávajúci porušil jeho práva.

Ak Predávajúci na túto žiadosť odpovie zamietavo, alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, Kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov podľa § 3 zákona č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej ako „Zákon o ARS"); možnosť obrátiť sa na súd tým nie je dotknutá.

Zoznam subjektov ARS je možné nájsť na stránke Ministerstva hospodárstva SR: https://www.mhsr.sk/obchod/ochrana-spotrebitela/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-1/zoznam-subjektov-alternativneho-riesenia-spotrebitelskych-sporov-1.

Kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SK.

Spotrebiteľ sa môže o podmienkach a platforme alternatívneho riešenia sporov informovať na: http://www.soi.sk/sk/Alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi

 

12. Záverečné ustanovenia

12.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky vrátane ich súčastí sú platné a účinné od 1.5.2022 a rušia predchádzajúce znenie VOP.

 

12.2. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť oznámenia zmeny Všeobecných obchodných podmienok je splnená umiestnením na internetovej stránke www.pkb-racing.sk, pričom zmenené Všeobecné obchodné podmienky sa neuplatnia na právne vzťahy medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktoré vznikli pred zverejnením upraveného znenia Všeobecných obchodných podmienok na internetovej stránke Predávajúceho.

 

12.3. Právne vzťahy, ktoré vzniknú v súvislosti s používaním internetového obchodu a uzatvorením zmluvného vzťahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim na základe týchto obchodných podmienok sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky.