0

0

+421 911 234 281 Po - Pia 8:00 - 18:00

Reklamačný poriadok

Reklamačný poriadok

Spoločnosť High Performance Shop s.r.o., so sídlom Rulandská 12, 902 01 Pezinok, IČO: 50 695 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 117217/B (ďalej len ako „High Performance Shop“ alebo „Predávajúci“) vydáva tento Reklamačný poriadok, ktorým informuje zákazníkov, ktorí sú fyzickými osobami - spotrebiteľmi alebo právnickými osobami - kupujúcimi (ďalej len „Kupujúci“ alebo „Spotrebiteľ“) o podmienkach a spôsobe reklamácie výrobkov, vrátane údajov o tom, kde môže kupujúci reklamáciu uplatniť, ako aj o vykonávaní záručných opráv tovaru, v súlade s ustanovením § 18 Zák. č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon o ochrane spotrebiteľa“) a príslušnými ustanoveniami Zák. č. 40/1964 Zb., Občianskeho zákonníka, v znení neskorších predpisov.

Kupujúci zakliknutím políčka pred odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že si Reklamačný poriadok prečítal a v celom rozsahu s ním súhlasí a zároveň potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť a o vykonávaní záručných opráv.

 

Článok I

Zodpovednosť za vady predaného tovaru

1.1. Podľa ustanovenia § 619 Občianskeho zákonníka, Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré má tovar pri prevzatí Kupujúcim. Pri použitých veciach nezodpovedá za vady vzniknuté ich použitím alebo opotrebovaním. Pri veciach predávaných za nižšiu cenu nezodpovedá za vadu, pre ktorú bola dojednaná nižšia cena.

1.2. Ak nejde o veci, ktoré sa rýchlo kazia, alebo o použité veci, zodpovedá Predávajúci za vady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí veci v záručnej dobe.

1.3. Za vadu nie je možné považovať zmenu tovaru, ktorá vznikla v priebehu záručnej doby v dôsledku jeho opotrebovania, mechanického poškodenia (vrátane náhodného poškodenia), či nesprávneho používania alebo nesprávneho zásahu.

1.4. Na žiadosť Kupujúceho Predávajúci poskytne Kupujúcemu záruku písomnou formou (záručný list). Ak to povaha veci umožňuje, postačí, ak Predávajúci namiesto záručného listu vydá Kupujúcemu doklad o kúpe  (daňový doklad).

1.5. Ak Predávajúci pri kúpe tovaru ponúka Kupujúcemu k predanému tovaru bezplatne ďalší tovar zdarma (darček), je na Kupujúcom, či ponúkaný tovar (darček) prijme. Tovar zdarma (darček) však nie je predaným tovarom, preto Predúvajúci nezodpovedá za jeho prípadné vady a na tento tovar sa teda zákonná záruka nevzťahuje.

1.6. Reklamačné konanie nezačne ak Kupujúci nepreukáže, že tovar zakúpil u Predávajúceho, t.j. nepredloží kópiu dokladu o kúpe tovaru, resp. záručný list (ak bol vydaný) alebo iným hodnoverným spôsobom nepreukáže, že reklamovaný tovar bol zakúpený u Predávajúceho.

 

Článok II

Výluky zo záruky

2.1. Záruka sa nevzťahuje na:

2.1.1. Mechanické poškodenie tovaru Kupujúcim alebo treťou osobou;

2.1.2. Úpravy výrobku Kupujúcim (ohýbanie, rezanie, skracovanie, vŕtanie) ak vznikla vada v dôsledku alebo v súvislosti s takýmito úpravami;

2.1.3. Použitie tovaru v nezodpovedajúcich podmienkach;

2.1.4. Neodborná manipulácia alebo nesprávne či neprimerané zaobchádzanie s výrobkom alebo jeho časťou;

2.1.5. Nadmerné zaťaženie alebo použitie v rozpore so všeobecnými zásadami či podmienkami v užívateľskej dokumentácii;

2.1.6. Zmena originálnych častí dielu;

2.1.7. Zanedbanie starostlivosti o tovar;

2.1.8. Neodborná montáž alebo zásah do zariadenia;

2.1.9. Živelná pohroma, vyššia moc a prírodné živly;

2.1.10. Prirodzené opotrebenie tovaru alebo niektorej jeho časti;

2.1.11. Elektrické prepätie (viditeľne poškodené súčiastky alebo plošné spoje);

2.1.12. Tovar s porušenou ochrannou pečaťou alebo sériovým číslom, ak k poškodeniu neprišlo pri bežnom používaní.

 

Článok III

Záručná doba

3.1. Vady musí Kupujúci uplatniť u Predávajúceho bez zbytočného odkladu.

3.2. Všeobecná záručná doba na tovar dodávaný Predávajúcim je podľa ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

3.3. Ak ide o použitú vec alebo vystavenú vzorku, t.j. o vec, ktorá pri predaji javí známky bežného opotrebenia platí osobitá záručná doba v dĺžke 12 mesiacov.

3.4. Záručné doby začínajú plynúť odo dňa prevzatia tovaru Kupujúcim.

3.5. Do záručnej doby sa nepočíta doba od uplatnenia práva zo zodpovednosti za vady až do doby, keď Kupujúci po skončení opravy bol povinný vec prevziať. Ak dôjde k výmene tovaru za nový tovar, začne plynúť nová záručná doba dňom prevzatia nového tovaru.

3.6. Práva zo zodpovednosti za vady veci, pre ktoré platí záručná doba zaniknú, ak sa neuplatnili v záručnej dobe.

3.7. Kupujúci je povinný reklamovať chyby tovaru u Predávajúceho bez zbytočného odkladu, inak Kupujúcemu zaniká právo voči Predávajúcemu na bezplatné odstránenie chyby.

 

Článok IV

Miesto reklamácie

4.1. Právo zo zodpovednosti za vady tovaru môže Kupujúci v súlade s ust. § 18 ods. 2 zákona o ochrane spotrebiteľa uplatniť zaslaním vadného tovaru na adresu sídla Predávajúceho: High Performance Shop s.r.o., Rulandská 12, 902 01 Pezinok, Slovenská republika, nasledovne:

4.1.1. Vytlačte si a vyplňte Reklamačný lístok, ktorý tvorí Prílohu 1 tohto Reklamačného protokolu, alebo použite vlastný reklamačný formulár, ktorý musí obsahovať nasledovné náležitosti: meno a priezvisko, adresu a kontaktné údaje kupujúceho, druh tovaru, deň zakúpenia tovaru, číslo faktúry, dôvod reklamácie (popis vady), navrhovaný spôsob riešenia reklamácie, dátum, podpis.

4.1.2. Vadný výrobok zabaľte spolu s Reklamačným lístkom a kópiou dokladu o kúpe (faktúry), prípadne záručným listom (ak bol tento na tovar vystavený) do krabice, resp. do iného obalu vhodného na prepravu. Prosím dbajte na správne zabalenie reklamovaného tovaru tak, aby neprišlo počas prepravy k jeho poškodeniu. Predávajúci odporúča Kupujúcemu si zásielku s tovarom poistiť.

4.1.3. Reklamovaný tovar spolu s potrebnou dokumentáciou zašlite na adresu sídla Predávajúceho uvedenú v tomto bode. Prosím berte na vedomie, že tovar zaslaný na dobierku Predávajúci nepreberá.

 

Článok V

Priebeh reklamačného konania

5.1. Na začatie reklamačného konania je nevyhnutné aby Kupujúci hodnoverne preukázal, že reklamovaný tovar bol zakúpený u Predávajúceho. Začiatok reklamačného konania je zároveň dňom uplatnenia reklamácie.

5.2. Predávajúci alebo jeho zamestnanec vydá Kupujúcemu potvrdenie o uplatnení reklamácie tovaru vo vhodnej forme zvolenej Predávajúcim, napr. vo forme mailu alebo v listinnej podobe, v ktorej je povinný presne označiť chyby tovaru v súlade s ust. § 18 ods. 5 zákona o ochrane spotrebiteľa a poučiť spotrebiteľa o jeho právach, ktoré mu vyplývajú z ust. § 622 a ust. § 623 Občianskeho zákonníka.

5.3. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, Predávajúci je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak Kupujúci má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom. Potvrdenie o prevzatí reklamácie obsahuje dátum uplatnenia reklamácie, obsah reklamácie a požadovaný spôsob vybavenia reklamácie.

5.4. Predávajúci na základe rozhodnutia Kupujúceho, ktoré z vyššie uvedených práv uplatňuje, je povinný určiť spôsob reklamácie ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložité technické zhodnotenie stavu tovaru, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu reklamácie sa reklamácia vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr.

5.5. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, Kupujúci má rovnaké práva ako keby išlo o vadu neodstrániteľnú, t.j. právo na odstúpenie od zmluvy alebo právo na výmenu tovaru za nový tovar.

5.6. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil počas prvých 12 mesiacov od kúpy, Predávajúci môže reklamáciu zamietnuť len na základe odborného posúdenia; bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia nemožno od Kupujúceho vyžadovať úhradu nákladov na odborné posúdenie ani iné náklady súvisiace s odborným posúdením.

5.7. Ak Kupujúci reklamáciu výrobku uplatnil po 12 mesiacoch od kúpy a Predávajúci ju zamietol, osoba, ktorá reklamáciu vybavila, je povinná v doklade o vybavení reklamácie uviesť, komu môže Kupujúci zaslať výrobok na odborné posúdenie. Ak je výrobok zaslaný na odborné posúdenie určenej osobe, náklady odborného posúdenia, ako aj všetky ostatné s tým súvisiace účelne vynaložené náklady znáša Predávajúci bez ohľadu na výsledok odborného posúdenia. Ak Kupujúci odborným posúdením preukáže zodpovednosť Predávajúceho za vadu, môže reklamáciu uplatniť znova; počas vykonávania odborného posúdenia záručná doba neplynie. Predávajúci je povinný kupujúcemu uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky s tým súvisiace účelne vynaložené náklady. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť.

 

Článok VI

Spôsob vybavenia reklamácie

6.1. Odstrániteľná vada. Ak ide o vadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje Predávajúci. Predávajúci odstráni vadu bez zbytočného odkladu a to buď osobne, alebo prostredníctvom poverenej osoby.

6.2. Kupujúci môže namiesto odstránenia vady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa vada týka len časti tovaru, výmenu tejto časti, ak tým Predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci má vždy možnosť namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak tým Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

6.3. Neodstrániteľná vada. Ak ide o vadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez vady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru).

6.4. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú vadu, ale Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa vady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa vady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká vada vyskytne tretí krát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

6.5. Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné vady, ale Kupujúci nemôže pre väčší počet vád tovar riadne užívať. Za väčší počet vád sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné vady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

6.7. Ak ide o neodstrániteľnú vadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny výrobku.

6.8. Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru a  právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), je voľbou Kupujúceho, ktoré z práv si uplatní. Po voľbe jedného z práv nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

6.9. Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:

  • odovzdaním opraveného tovaru,
  • výmenou tovaru,
  • vrátením kúpnej ceny tovaru,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny tovaru,
  • písomnou výzvou na prevzatie predávajúcim určeného plnenia,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie tovaru.

 

Článok VII

Spločné ustanovenia

7.1. Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, SMS alebo e-mailom.

7.2. Ku dňu ukončenia reklamačného konania avšak najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie vydá Predávajúci písomný doklad o vybavení reklamácie (Protokol).

7.3. Pokiaľ bol reklamovaný tovar zaslaný Predávajúcemu prepravnou službou, bude po vybavení reklamácie automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

7.4. Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta od nasledujúceho dňa po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je Kupujúci informovaný e-mailom alebo SMS správou.

7.5. Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pásom. Ak je kupujúci právnická osoba, výdaj tovaru alebo preplatenie dobropisu budú umožnené iba štatutárnemu orgánu danej právnickej osoby alebo osobe, ktorá sa preukáže overenou plnou mocou.

7.6. Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru, hlavne či balenie obsahuje všetko, čo má obsahovať. K neskorším námietkam nebude prihliadnuté. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

7.7. V prípade, ak je reklamácia uznaná za oprávnenú má Kupujúci právo na úhradu účelne vynaložených nákladov spojených s uplatnením svojho práva. Kupujúci predloží Predávajúcemu doklady preukazujúce vznik účelne vynaložených nákladov, ktoré mu v súvislosti s reklamáciou tovaru vznikli. Predložené doklady sa vždy posudzujú individuálne.

 

Článok VIII

Záverečné ustanovenia

8.1. Kupujúci zakúpením tovaru súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom Predávajúceho.

8.2. Ak sa na predaj tovaru vzťahujú Všeobecné obchodné podmienky, ktoré upravujú podmienky záruky odlišné od podmienok uvedených v tomto Reklamačnom poriadku, podmienky záruky uvedené vo Všeobecných obchodných podmienkach majú prednosť pred podmienkami uvedenými v Reklamačnom poriadku.

8.3. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu reklamačného poriadku, pri rešpektovaní kogentných ustanovení Zákona o ochrane spotrebiteľa a Občianskeho zákonníka. Zmena reklamačného poriadku sa nevzťahuje na reklamáciu tovaru, ktorý bol zakúpený počas účinnosti starého reklamačného poriadku.

8.4. Tento reklamačný poriadok je platný od 1.5.2022 a ruší platnosť predchádzajúcich reklamačných poriadkov.