0

0

+421 911 234 281 Po - Pia 8:00 - 18:00

Ochrana osobných údajov - GDPR

Informácia o spracúvaní osobních údajov kupujúcich (Kupujúci)

 

Názov spoločnosti: High Performance Shop s.r.o.

Adresa: Rulandská 12, 902 01 Pezinok, Slovenská republika

Tel.č.: +421 911 234 281

Email: info@pkb-racing.sk

IČO: 50 695 991

DIČ: 2120431379

IČ DPH: SK2120431379

 

Úvodná informácia

Spoločnosť High Performance Shop s.r.o. spracúva osobné údaje kupujúcich a návštevníkov stránky www.pkb-racing.sk (ďalej len „Kupujúci“), na základe a v súlade so zodpovedajúcimi právnymi predpismi, najmä v súlade s:

 • nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej aj ako „Nariadenie“),
 • zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov

a to za stanovenými účelmi, ako i spôsobmi a prostriedkami spracovania, ktoré vždy zodpovedajú príslušnému právnemu základu v zmysle článku 6 Nariadenia.

Táto informácia o spracovaní osobných údajov Kupujúcich obsahuje jednak transparentnú informáciu v zmysle ustanovenia článku 13 alebo 14 Nariadenia, ako i poučenie o právach dotknutých osôb v zmysle ustanovenia článkov 15 až 22 Nariadenia.

Prevádzkovateľ informačných systémov 

Společnost High Performance Shop s.r.o., so sídlom Rulandská 12, 902 01 Pezinok, IČO: 50 695 991, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka č. 117217/B 8 (ďalej aj ako „High Performance Shop“) vystupuje vo vzťahu k osobným údajom Kupujúcich v právnom postavení Prevádzkovateľa informačných systémov (ďalej aj ako „Prevádzkovateľ“).  

Prevádzkovateľ nesie zodpovednosť za spracúvanie osobných údajov Kupujúcich a iných skupín dotknutých osôb a v tomto smere prijal interné organizačné, technické a ďalšie opatrenia na zabezpečenie a ochranu spracovávaných osobných údajov.

Kupujúci majú právo sa na spoločnosť High Performance Shop ako Prevádzkovateľa informačných systémov obracať so všetkými dotazmi týkajúcimi sa spracovania a ochrany osobných údajov a uplatňovať si u Prevádzkovateľa svoje práva dotknutých osôb, a to:

 • písomne formou listu/ oznámenia na adresu Prevádzkovateľa
 • elektronicky na e-mailovou adresu: info@pkb-racing.sk
 • telefonicky na tel. čísle: +421 911 234 281

Príjemcovia osobných údajov (/sprostredkovatelia)

V rámci High Performance Shop obdržia údaje tie subjekty, ktoré to potrebujú na plnenie všetkých zmluvných a zákonných povinností. Na tieto uvedené účely môžu údaje obdržať aj naši sprostredkovatelia (čl. 28 GDPR) alebo iní prevádzkovatelia informačných systémov. Sem patria spoločnosti najmä v kategóriách bankové služby, služby IT, logistika, daňové a právne poradenstvo a konzultácie, štatutárny audit ako aj predaj a marketing.             

Účely spracovania osobných údajov

Prevádzkovateľ spracúva vybrané osobné údaje Kupujúcich za nasledujúcimi účelmi:

 • plnenie obchodnej zmluvy/rokovanie o obchodnej zmluve;
 • plnenie povinností vyplývajúcich z daňových a účtovných právnych predpisov;
 • priamy marketing

Právne základy spracovania osobných údajov

Právnym základom k spracovaniu osobných údajov Kupujúcich v zmysle článku 6 Nariadenia vo vzťahu k hore uvedeným účelom spracovania sú:

 • plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou ste
 • plnenie zákonnej povinnosti Prevádzkovateľa
 • súhlas so spracúvaním osobných údajov

Súhlas

Súhlas je udelený na účel online marketingu zasielaného emailom alebo telemarketingu pričom osobné údaje sú spracúvané na základe Vášho výslovného a nepodmieneného súhlasu. V prípade, ak si želáte aby Vám naše marketingové ponuky neboli zasielané môžete Vami udelený súhlas kedykoľvek odvolať. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas, doručením písomného odvolania súhlasu na adresu sídla Prevádzkovateľa. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Zdroj osobných údajov

Spracúvame osobné údaje, ktoré od Vás získame v rámci nášho obchodného vzťahu. Okrem toho spracúvame, pokiaľ je to pre poskytovanie našich služieb potrebné, osobné údaje, ktoré sme prípustným spôsobom obdržali od tretích strán (napr. za účelom realizácie zákaziek, plnenia zmlúv) alebo na základe Vami udeleného súhlasu. Ďalej spracúvame osobné údaje z verejne dostupných oficiálnych zdrojov (napr. obchodný register a register združení, živnostenský register).

Pri návšteve našej webovej stránky o vás môžeme zhromažďovať určité informácie, ako sú napr. IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka.

Rozsah spracovania osobných údajov

Čo do rozsahu spracovania údajov Prevádzkovateľ spracúva nasledujúce osobné údaje:

 • meno a priezvisko, titul, prípadne názov, adresa trvalého pobytu, sídlo, IČO, DIČ, e-mailová adresa, telefónne číslo;
 • IP adresa, dátum a čas prístupu na našu webovú stránku, informácie o vašom internetovom prehliadači, operačnom systéme či nastavení vášho jazyka;

Zároveň Vás týmto upozorňujeme aby ste nám neposkytovali osobné údaje, ktoré nie sú potrebné na plnenie niektorého z vyššie uvedených účelov.

Odovzdanie údajov tretím osobám

V nevyhnutných prípadoch musia byť Vaše osobné údaje odovzdané tretím osobám za účelom zabezpečenia plnenia našich služieb a to najmä:

 • Doručovanie tovaru: za účelom doručenia Vami objednaného tovaru musíme Vaše osobné údaje poskytnúť kuriérskej spoločnosti alebo inej spoločnosti poskytujúcej špedičné služby, ktorú ste si za účelom dodania tovaru zvolili.

Zároveň by sme Vás chceli ubezpečiť, že pri platení platobnou kartou Prevádzkovateľ nedisponuje údajmi o Vašej platobnej karte. Údajmi o Vašich platobných kartách disponuje iba zabezpečená platobná brána a príslušné bankové inštitúcie.

Doba uloženia osobných údajov

Doba uloženia, resp. spracovania osobných údajov Kupujúcich zo strany Prevádzkovateľa je nasledujúca:

 • po dobu trvania zmluvného vzťahu;
 • po dobu vyplývajúcu z daňových/účtovných právnych predpisov ;
 • po dobu, ktorá sa riadi premlčacími lehotami v zmysle príslušných právnych predpisov. Táto činí spravidla 2 až 3 roky, avšak v zákonom stanovených prípadoch to môže byť až 10 rokov

Práva dotknutých osôb

Kupujúci ako dotknuté osoby majú vo vzťahu k Prevádzkovateľovi v zmysle čl. 15 až 22 Nariadenia nasledujúce práva:

 • právo na prístup k osobným údajom, najmä právo žiadať od prevádzkovateľa informáciu o spracúvaní osobných údajov;
 • právo na opravu osobných údajov, pokiaľ sú údaje vedené nepresne;
 • právo na výmaz osobných údajov („právo byť zabudnutý“);
 • právo na obmedzenie spracovania osobných údajov;
 • práv nebyť predmetom automatizovaného individuálneho rozhodovania, vrátane profilovania (s výnimkami).

Máte právo, z dôvodov týkajúcich sa Vašej konkrétnej situácie kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa Vás týkajú, a ktoré je vykonávané na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR (Spracúvanie údajov na základe oprávnených záujmov).

Ak podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať, pokiaľ nepreukážeme nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad Vašimi záujmami, právami a slobodami, alebo pokiaľ spracúvanie slúži na uplatňovanie, vykonávanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

Popri tom má dotknutá osoba právo podať sťažnosť na dozornom orgáne, ktorým je v SR Úrad na ochranu osobných údajov, so sídlom Hraničná 4826/12, 820 07 Ružinov, 820 07 Bratislava 27, email: statny.dozor@pdp.gov.sk, tel.: +421 /2/ 3231 3220.

Prenos údajov do tretích krajín (štáty mimo Európskeho hospodárskeho priestoru – EHP) sa uskutoční len ak by to malo byť potrebné na realizáciu s Vami uzatvorených zmlúv, ak to určuje zákon alebo ak ste nám udelili Váš súhlas. Ak si to zákon vyžaduje, budete o podrobnostiach informovaný osobitne.